Skip to main content Skip to secondary navigation

Counting

Main content start

Kaza 数 Numbers

ichi1
ni2
san3
shi (or yon)4
go5
roku6
shichi (or nana)7
hachi8
ku/kyu9
ju/jyu10
ju ichi十一11
ju ni十二12
ju san十三13
ju shi / yon十四14
ju go十五15
ju roku十六16
ju shichi / nana十七17
ju hachi十八18
ju ku十九19
ni ju二十20
ni ju ichi二十一21
san ju三十30
yon ju四十40
go ju五十50
roku ju六十60
nana ju七十70
hachi ju八十80
ku ju九十90
hyaku100
hyaku ichi百一101
nihyaku二百200
sanbyaku三百300
yonhyaku四百400
gohyaku五百500
roppyaku六百600
nanahyaku七百700
happyaku八百800
kyuuyaku九百900
sen1000