Skip to main content Skip to secondary navigation

Dojo Kun

Main content start

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto

 

Seek perfection of character

Be faithful

Endeavor

Respect others

Refrain from violent behavior